• メインスライド1
  • メインスライド2
  • メインスライド3

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ကိုဖန်တီးမည့် အဖွဲ့အစည်း

ICP အဖွဲ့အစည်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့၀င်များအတွက် ကောင်းမွန်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံခြားသားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို လက်ခံခြင်း(နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့်သူများ/နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်သင်သင်တန်းသားများ)၊ပူးတွဲ၀ယ်ယူခြင်း(ပစ္စည်းများ)၊ပူးတွဲအမှာစာ၀န်ဆောင်မှုစနစ်များလုပ်ဆောင်သော
အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

သတင်းများ

ICPအဖွဲ့အစည်း၏ အားသာချက်များ

1

နိုင်ငံခြားသားများလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လွယ်ကူပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိစေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုဖန်းတီးပေးထားပါသည်

ICP協同組合の特長-1
  ပြည်တွင်းရှိ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်သင်သင်တန်းသားများရရှိသောလစာ၏30%ထက်ပိုများခြင်း၊
  ၀န်ထမ်းများနေထိုင်ရန်အတွက်အဆောင်များထားရှိပေးထားပြီး၊အခက်အခဲများကိုလည်းမိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။

2

ဂျပန်ဘာသာစကားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။

ICP協同組合の特長-2
  နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဂျပန်စကားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးပတ်၀န်းကျင်နှင့်communicateလုပ်နိုသည့်အခြေအနေမှအဖွဲ့အစည်း၏မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်စေပါသည်။
  မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီအသီးသီး၏လုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သောအခြေခံဗဟုသုတများနှင့်၀န်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရာနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများကိုလည်းသင်ကြားပေးပါသည်။

3

နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများပျောက်ဆုံး(ထွက်ပြေး)ခြင်းနှင့်ပက်သတ်သည့်ပြဿနာများလည်းမရှိပါ။

ICP協同組合の特長-3
  နိုင်ငံခြားသားများလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လွယ်ကူပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိစေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကိုဖန်းတီးပေးထားသည့်အတွက်စိတ်အေးချမ်းသာစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊နည်းပညာများကိုလည်းလေ့လာနိုင်သည့်အတွက်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများပျောက်ဆုံး(ထွက်ပြေး)ခြင်းများလည်းမရှိပါ။

4

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည့်ဂျပန်နိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလောကမှကုမ္ပဏီများဖြင့်သာဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ICP協同組合の特長-4
  လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊နည်းပညာပိုင်းတွင်လည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသများသို့နည်းပညာပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်ဗဟုသုတများလွဲပြောင်းပေးခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသများ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊နည်းပညာပိုင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းစနစ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်သည့်စိတ်ချယုံကြည်ရသောကုမ္ပဏီများနှင့်ဖွဲစည်းထားပါသည်။
スムーススクロール